ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
01 02 03

 พล.อ.ต.จิระ  อจลบุญ

(๘ ม.ค.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๓๙)

 พล.อ.ต.ม.ร.ว.ประเสริฐศักดิ์  สุขสวัสดิ์

(๑ ต.ค.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๔๐)

 พล.อ.ต.ยุทธนา  ไวเดชา

(๑ ต.ค.๔๐ - ๓๐ ก.ย.๔๑)

     
04 05 06

พล.อ.ต.สุนทร  อารยะปรีชา

(๑ ต.ค.๔๑ - ๓๐ ก.ย.๔๕)

 พล.อ.ต.มานิต  สพันธุพงษ์

(๑ ต.ค.๔๕ - ๓๐ ก.ย.๔๖)

 พล.อ.ต.พยุงศักดิ์  รวยรื่น

(๑ ต.ค.๔๖ - ๓๐ ก.ย.๔๙)

     
07 08  

 พล.อ.ต.อายุตม์  พลับจ่าง

(๑ ต.ค.๔๙ - ๓๐ ก.ย.๕๑)

 พล.อ.ต.โสภณ  สรรพนุเคราะห์

(๑ ต.ค.๕๑ - ๓๑ มี.ค.๕๒)

 
     
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
     
08 09 2 09

พล.อ.ต.โสภณ  สรรพนุเคราะห์

(๑ เม.ย.๕๒ - ๓๐ ก.ย.๕๖)

พล.อ.ต.เอกรัฐ  ณรานุรักษ์

(๑ ต.ค.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๗)

พล.อ.ท.เอกรัฐ  ณรานุรักษ์

(๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘)

     

20
   
 พล.อ.ท.กอบชัย  คงปรีชา

(๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ มี.ค.๕๙)