พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562


 

 

 
พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และให้เกียรติมอบโล่รางวัลแด่อาจารย์ผู้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2 ท่าน คือ 1.นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และ 2.นาวาอากาศเอกหญิง ศรีโสภา  อินทรปาลิต ประจำกรมแพทย์ทหารอากาศ ช่วยราชการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 
รางวัลผู้ชนะการประกวดคำประพันธ์ “ครูคือผู้ให้ไม่มีวันสิ้นสุด” ได้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ บุญจีรา  แจ่มแสง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 3 และรางวัลผู้ชนะการเรียงความภาษาอังกฤษ “Teacher Endless giver” ได้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กาญจนา  มาศสุวรรณ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 4
 
พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม  2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ