พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  


พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และให้เกียรติมอบรางวัลการศึกษา ทุนการศึกษา พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ