รับสมัคร นพอ. ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

 

จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือก รวม 64 คน แยกตามประเภททุน ดังนี้

 

1. ทุนกองทัพอากาศ     เพศหญิง     จำนวน     34     คน

                                              เพศชาย      จำนวน       6     คน

 

2. ทุนส่วนตัว                 เพศหญิง     จำนวน     24     คน

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร และสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ : http://nc-rtaf.thaijobjob.com