KM DAY วพอ.พอ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้วยกระบวนการการจัดการความรู้"

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61

โดยมี 5 ชุมชนนักปฏิบัติ ดังนี้

1. หมวดธุรการ: การเสนอความต้องการด้านพัสดุ

2. ฝ่ายบริการการศึกษา: การประมวลผลการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. แผนกปกครอง: การกู้ยืม กยศ./กรอ. (อย่างมีประสิทธิภาพ)

4. กองการศึกษา: ผลิตผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

5. กองการศึกษา: การใช้แบบจำลองการสอนโดยสอดแทรกการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบื้องต้น ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นการให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบ (การประมวลและกลั่นกรองความรู้)

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
ไม่พบฟีด
 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210106
  พิธีเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน รุ่นที่ ๑๕
 • D20201223
  ขยายระยะเวลาการเปิดช่องทาง บก.ทอ.๑ (ขาออก)
 • D20201208
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ร่วมงานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20201009
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศขาว ในพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
 • C20210302
  ขอเชิญชวนร่วมจารึกประวัติศาสตร์ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
 • C20210121
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔​
 • C20210106
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210208
  ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”
 • C20210127
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๒
 • C20210120
  โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล
 • C20210302
  ขอเชิญชวนร่วมจารึกประวัติศาสตร์ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
 • C20210121
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔​
 • C20210106
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210208
  ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”
 • C20210127
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๒
 • C20210120
  โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล
 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210106
  พิธีเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน รุ่นที่ ๑๕
 • D20201223
  ขยายระยะเวลาการเปิดช่องทาง บก.ทอ.๑ (ขาออก)
 • D20201208
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน...