ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๙ เรื่อง ดังนี้
 

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย

แหล่งตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ

๑.การศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ในชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางเขน
(คลองถนน)

น.ท.หญิง วัลลภา อันดารา

วารสารแพทย์นาวี

ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๑

มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

เม.ย.๖๑

๒.การศึกษาพฤติกรรมอัตลักษณ์คุณธรรม
ตามการรับรู้ของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลทหารอากาศ

น.อ.หญิง ดลฤดี โรจน์วิริยะ

น.อ.หญิง ศรีโสภา
อินทรปาลิต

วารสารพยาบาลทหารบก

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒

พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ส.ค.๖๑

๓.การศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายหลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ตามการรับรู้ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ ๔

น.อ.หญิง รวิภา บุญชูช่วย

น.ท.หญิง สกาวเนตร
ไทรแจ่มจันทร์

วารสารพยาบาลทหารบก

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒

พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ส.ค.๖๑

๔.ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ และการรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่๔
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

น.อ.หญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์

น.ท.หญิง ชนิตา
อมรรัตนธาดา

น.ต.หญิง จิรภิญญา คำรัตน์

วารสารพยาบาลทหารบก

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒

พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ส.ค.๖๑

๕.ผลของการใช้สถานการณ์จำลองต่อคะแนนความรู้ด้านการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบื้องต้นของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

น.อ.หญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์
น.ต.หญิง ตีรณา 
กฤษณสุวรรณ

 

แพทยสารทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔  ฉบับที่  ๓

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

ม.ค.๖๒

๖.ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

น.ท.หญิง ธัญรดี ปราบริปู
น.ต.หญิง จรรยาภรณ์ มงคล

แพทยสารทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๓

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

ม.ค.๖๒

๗.ความพึงพอใจในบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

น.อ.หญิง เจียงคำ กังวล

น.ต.หญิง ลักษ์ขณา 
พานิชสรรค์
น.ต.หญิง อนุกูล บำรุงวงค์

แพทยสารทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๓

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

ม.ค.๖๒

๘.ผลของการใช้ชุดเต้านมจำลองสามมิติ "Check your breast" ต่อทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

ร.อ.หญิง ตวงทิพย์ ลดาวัลย์

น.ท.หญิง ธัญรดี ปราบริปู

ร.อ.จิรภัทร ลดาวัลย์

วารสารพยาบาลตำรวจ

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒

กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑

ธ.ค.๖๑

๙.การศึกษาการตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยหลังคลอดของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
หลังเรียนจบวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์ ๓

น.ท.หญิง ชนิตา 
อมรรัตนธาดา

วารสารพยาบาลทหารบก

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

ธ.ค.๖๑

 

 ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๘ เรื่อง

 

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย

แหล่งตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ

๑.ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับความตั้งใจ
ออกกำลังกายด้วยการเดินในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

ร.อ.หญิง อินทิรา ไชยณรงค์

วารสารพยาบาลทหารบก

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑

มกราคม-เมษายน ๒๕๖๑

พ.ค.๖๑

๒.การส่งเสริมพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ตอนต้น: บทบาทของพยาบาล

น.ท.หญิง เกษร เกษมสุข

ร.อ.หญิง อุษณีย์ บุญบรรจบ

แพทยสารทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๓

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

ม.ค.๖๒

๓.การดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ในการลำเลียง
ทางอากาศ

น.ท.หญิง สุกฤตา มีตาทิพฐิ์

ร.อ.หญิง ประไพศรี ศุภางค์ภร

แพทยสารทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๓

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

ม.ค.๖๒

๔.อันตรายจากการติดเชื้อไวรัส RSV ในเด็กเล็ก

ร.อ.หญิง น้ำทิพย์ เหนี่ยงจิตต์

แพทยสารทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๓

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

ม.ค.๖๒

๕.กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการทำคลอด
ครั้งแรกของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

น.ท.หญิง นิตยา สุขแสน

แพทยสารทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๓

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

ม.ค.๖๒

๖.นวัตกรรมอุปกรณ์ตั้งระดับจุดหยดน้ำไขสันหลัง Smart point EVD

น.อ.หญิง รวิภา บุญชูช่วย

 

แพทยสารทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๓

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๑

ม.ค.๖๒

๗.ผู้ป่วยสตรีตั้งครรภ์กับการลำเลียงทางอากาศ

น.ท.หญิง ชญาพัฒน์
ทองปากน้ำ

วารสารพยาบาลตำรวจ

ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒

กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑

ธ.ค.๖๑

๘.แนวทางปฏิบัติการดูแลทางโภชนาการอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยวิกฤติ

น.ต.หญิง ขวัญหทัย ช้างใหญ่

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 

ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๔

ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑

ธ.ค.๖๑

 

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
ไม่พบฟีด
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20200630
  ​กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๖๓​ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200630-2
  กิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200629
  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ของสมาชิกสวัสดิการทหารอากาศ
 • D20200611
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ นายทหารประจำ สน.ผชท.ทหาร ไทย/สตอกโฮล์ม และปฏิบัติหน้าที่ นตต.ทอ.ประจำ Försvarets Materielverk (FMV)
 • D20200505
  แนวทางปฏิบัติห้วง COVID-19 "ห้องตัดผม"
 • C20200807
  กองทัพอากาศขอเชิญร่วมชมถ่ายทอดสดงานประชุม RTAF Defence Industrial Cooperation Conference 2020 และ NKRAFA Academic & Innovation Conference 2020
 • C20200806
  ขอเชิญร่วมงาน และรับชมการถ่ายทอดสด งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ
 • C20200804
  การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
 • C20200804-2
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๔ – ๖๒ – ๑
 • C20200714
  กองทัพอากาศ กำหนดเรียกพลประจำปี ๒๕๖๓
 • C20200710
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20200807
  กองทัพอากาศขอเชิญร่วมชมถ่ายทอดสดงานประชุม RTAF Defence Industrial Cooperation Conference 2020 และ NKRAFA Academic & Innovation Conference 2020
 • C20200806
  ขอเชิญร่วมงาน และรับชมการถ่ายทอดสด งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ
 • C20200804
  การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
 • C20200804-2
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๔ – ๖๒ – ๑
 • C20200714
  กองทัพอากาศ กำหนดเรียกพลประจำปี ๒๕๖๓
 • C20200710
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20200630-2
  กิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200630
  ​กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๖๓​ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200629
  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ของสมาชิกสวัสดิการทหารอากาศ
 • D20200611
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ นายทหารประจำ สน.ผชท.ทหาร...
 • D20200505
  แนวทางปฏิบัติห้วง COVID-19 "ห้องตัดผม"