คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
๑.  มีความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสุขภาพประชาชนอย่างมีคุณภาพ ด้วยความเอื้ออาทรตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายการประกอบวิชาชีพ
 
๒.  มีความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลทหารและการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบื้องต้น สามารถประยุกต์ความรู้ร่วมกับศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้บริการพยาบาลทหารและสนับสนุนการบริการแพทย์ทหารทั้งยามปกติและฉุกเฉินได้อย่างมีคุณภาพ
 
๓.  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาล โดยคำนึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ใช้บริการ ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 
๔.  มีศักยภาพในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ โดยการเลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตนเองและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 
๕.  มีความสามารถในการทำวิจัยและ/หรือ มีส่วนร่วมในการทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและสังคม
 
๖.  มีทักษะในการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างน้อย ๒ ภาษา
 
๗.  มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแสดงออกที่เหมาะสม มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการตนเอง ปรับตัวตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้อย่างเหมาะสม
 
๘.  เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี มีภาวะผู้นำ และคุณลักษณะทางทหารที่ดี ยึดมั่นในระเบียบวินัยและขนบธรรมเนียมทหาร จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
๙.  เป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ถูกต้องดีงามในการดำเนินชีวิต หลีกเลี่ยงอบายมุข สิ่งเสพติด มีจิตสำนึกสาธารณะ เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ