พันธกิจ
 
 
๑.  ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรมนำความรู้และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณลักษณะทางทหารและมีอัตลักษณ์ “งามสง่า”
 
๒.  ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน องค์ความรู้ทางการพยาบาลและการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
 
๓.  การบริการวิชาการแก่สังคม
 
๔.  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 
๕.  บริหารจัดการองค์การแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ