นโยบาย
 
 
๑.  ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษา  ควบคู่กับกิจการนักศึกษา  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๔ การปฏิรูประบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ การพัฒนาสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกและเทคโนโลยี 
 
๒.  ส่งเสริมการทำวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ โดยจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านเวลาและงบประมาณให้เอื้อต่อการผลิตผลงาน      
 
๓.  เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของอาจารย์ โดยสนับสนุนบทบาทอาจารย์ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม      
 
๔.  สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม        
 
๕.  พัฒนาศักยภาพสถาบัน โดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มจำนวนและสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ ควบคู่กับดำเนินการด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ        
 
๖.  ปฏิรูประบบโครงสร้าง กลไกบริหารจัดการ ให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว ควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
 
๗.  เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของบุคลากรในสถาบัน      
 
๘.  พัฒนาการบริหารจัดการด้านรายได้ การเงินและทรัพย์สินของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล