วัตถุประสงค์
 
 
๑.  เพื่อผลิตบุคลากรพยาบาลระดับต้นและระดับวิชาชีพให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทางด้านวิชาชีพการพยายาบาลและทางการทหาร ตามนโยบายกองทัพอากาศ
 
๒.  ให้ความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการพยาบาล รวมทั้งดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ
 
๓.  เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการทหาร ครอบครัวและประชาชนทั่วไป
 
๔.  จัดและร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เทิดทูนชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
 
๕.  บริหารจัดการตามแนวทางบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่