ปัจจัยหลักสู่
 
 
๑.  กำหนดทิศทางการผลิตบุคลากรพยาบาลทุกระดับให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทางด้านการพยาบาลและการทหาร ตามนโยบายกองทัพอากาศ       
 
๒.  วางแผนดำเนินการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล               
 
๓.  บริการวิชาการ โดยให้ความรู้และฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการพยาบาลและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป       
       
๔.  กำหนดกิจกรรมเพื่อร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และเพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                       
 
๕.  กำหนดแนวทางจัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้