ผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 

 

นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภา  อันดารา

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ