ประวัติความเป็นมา
 
 
          วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เดิมชื่อ โรงเรียนจ่าอากาศพยาบาลหญิง สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลในกองทัพอากาศ ในปี พ.ศ.๒๕๐๓ ย้ายมาสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ
          ปี พ.ศ.๒๕๐๗ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ
          ปี พ.ศ.๒๕๓๒ เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
          ปี พ.ศ.๒๕๓๗ วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๑ ตอนพิเศษ ๕๖ ง ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๗
          วิทยาลัยฯ มีพื้นที่ ๑๑ ไร่ ๒๓ งาน ๕๗ ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับกรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. วิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ  เพื่อสนองความต้องการของกองทัพอากาศและสังคม โดยมีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
          พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๑๙ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๙ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๙๒๔ คน
          พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๓๐ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)
มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๑ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๗๖๑ คน  
          พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๖ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๑) มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๖ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๓๒๒ คน
          พ.ศ.๒๕๓๗ วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
          -  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๓๗ เปิดสอน พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๔๕ มีผู้สำเร็จการศึกษา ๙ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๔๒๔ คน
          -  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๖ เปิดสอน พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ มีผู้สำเร็จการศึกษา ๕ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๓๐๕ คน
          -  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑ เปิดสอน พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ มีผู้สำเร็จการศึกษา ๕ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๖๕ คน           
เป็นหลักสูตรมาตรฐานตามเกณฑ์รับรองหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาการพยาบาล และกองทัพอากาศ
          -  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ เปิดสอน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ มีผู้สำเร็จการศึกษา ๓ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๙๗ คน
เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ (TQF)เป็นหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น 
ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ กรมแพทย์ทหารอากาศมอบหมายให้วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี รับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพศชาย ชั้นปีละ ๒๐ คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตพยาบาลชายระดับนายทหารชั้นประทวน เพื่อปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศด้านการพยาบาลเวชศาสตร์การบิน การรักษาพยาบาลในถิ่นทุรกันดารและสนามรบ อีกทั้งเพื่อให้พยาบาลชายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน และสามารถสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสอง ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
          -  หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๔๓ สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๓ กองทัพอากาศอนุมัติหลักสูตร เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ คน
          -  หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๓ สภาการพยาบาลให้การรับรองเมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามหนังสือ สภ.พ. ๐๑/๐๕/๕๓ กองทัพอากาศ อนุมัติหลักสูตรเมื่อ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ตามคำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๔๗/๕๓ มีผู้สำเร็จการศึกษา ๕ รุ่น (ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) จำนวน ๑๒๑ คน
          สภาการพยาบาล อนุญาตให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ และปิดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๕๘