ประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

เรื่อง "จริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาล ในสถานการณ์ COVID-19"

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง "จริยธรรมกับวิชาชีพพยาบาล ในสถานการณ์ COVID-19" โดยเป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2564