การประชุม "การรับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน" จาก สกอ. ปีการศึกษา 63

 

 

นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิภา  บุญชูช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานการประชุม การรับรองการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ดร.มณฑาทิพย์  ไชยศักดิ์ เป็นประธานกรรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2564