พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี 2563

 

 

นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจียงคำ  กังวล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้แก่ นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิภา  บุญชูช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ท่านใหม่ โดยมีคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ