กิจกรรม 5 ส.ประจำปี 2563

 

 

นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิภา  บุญชูช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สร้างสรรค์ : Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ร่วมพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ