กิจกรรม 5 ส.ประจำปี 2564

เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกกองทัพอากาศ

 

 

นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิภา  บุญชูช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "5 ส. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สร้างสรรค์ : Big Cleaning Day" เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกกองทัพอากาศ (27 มีนาคม) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ร่วมพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ