กองทัพอากาศจัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศที่ได้รับทุนการศึกษา และสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี

 

 
 
พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร  โชคสมงาม ซึ่งเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศคนแรก ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี และสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สภาการพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ
 
ซึ่งขณะกำลังศึกษา นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร  โชคสมงาม ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “นักเรียนเกียรติยศ” โดยได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้มีความเสียสละ ความเป็นผู้นำ ความขยันหมั่นเพียร ความรักชาติ และคุณธรรมอื่น ๆ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ และรางวัล “ผู้นำแห่งอนาคต” (Future Leader Award) ที่มอบโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
 
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้แสดงความยินดี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ความตอนหนึ่งว่า "....ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร  โชคสมงาม ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษา ก่อให้เกิดความสำเร็จ สามารถสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ ประเทศชาติ และวงศ์ตระกูล จงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ มีจิตใจที่เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกคนด้วยความเต็มใจ อีกทั้ง ช่วยดำรงคุณค่าของวิชาชีพ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป..."
 
ที่มา: ข่าวประจำวัน ทอ. วันที่ 9 เมษายน 2564