พิธีเกษียณอายุราชการ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2564
 
 
 
 
 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 แด่ นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิภา  บุญชูช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และ เรืออากาศโท พงษ์ศักดิ์  ทองวุฒิศักดิ์ ประจำกรมแพทย์ทหารอากาศ ช่วยราชการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
ในการนี้ นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้กล่าวมุทิตาจิต พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก โดยมี คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มีการจัดพิธีเกษียณอายุราชการ ฯ ผ่านระบบ Zoom เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564