พิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิภา  บุญชูช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้แก่ นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ท่านใหม่ โดยมีคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มีการจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ผ่านระบบ Zoom เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564