คณาจารย์ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) ซึ่งเป็นโครงงานของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรายวิชา "การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ความสวยงามดึงดูดใจและสื่อความหมายชัดเจน ความเหมาะสมของตัวอักษร เนื้อหาถูกต้องและจัดวางได้อย่างเหมาะสม อธิบายเข้าใจง่าย ใช้ภาษาถูกต้อง และมีความคิดสร้างสรรค์