การอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน" โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมการอบรม
 
ทั้งนี้ มีกิจกรรมการแสดงชุด "ห่อก่อนทิ้ง คิดก่อนดึง นึกถึงโลก" ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ซึ่งเป็นตัวแทนจากชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
รวมทั้งมีการบรรยาย เรื่อง "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน" โดยวิทยากร นาวาอากาศโท อธิการ  เชื้อกลาง หัวหน้าแผนกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ์ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ และ เรืออากาศตรี เจษฎา  สุขสัมฤทธิ์ นายทหารวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ แผนกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กองวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ
 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ