พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ปีการศึกษา 2565
 
โดยมีคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และนายทหารนักเรียน รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ