พิธีประดับเลขหมายเลื่อนชั้นการศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเลขหมายเลื่อนชั้นการศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
โดยมีคณาจารย์ ข้าราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ