พิธีมอบหมวกนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พลอากาศโท ไกรเลิศ  เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ รุ่นที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 61 คน
 
โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ