ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ วพอ.พอ.ในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ