วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ประชุมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564
 
 
 
 
 
 
พลอากาศโท ไกรเลิศ  เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานรับฟังผลการประเมิน และปิดการประชุมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน และระดับหลักสูตร ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำโดย ดร.มณฑาทิพย์  ไชยศักดิ์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
 
โอกาสนี้ พลอากาศตรี เพชร  เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ร่วมรับฟังผลการประเมินด้วย โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ