กิจกรรม 5 ส. วพอ.สร้างสรรค์ : Big Cleaning Day เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สร้างสรรค์ : Big Cleaning Day เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ร่วมพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย และสวยงาม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ