นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ คว้ารางวัลนวัตกรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2565
 
 
 
 
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ได้รับรางวัล “ชมเชย” นวัตกรรมทางการพยาบาล “ผลของการเรียนรู้ด้วย Game Base Learning เรื่อง ยาปฏิชีวนะต่อความรู้และความพึงพอใจ” ในโครงการส่งเสริมการสร้างพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล และการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
 
สำหรับ นวัตกรรมทางการพยาบาล “ผลของการเรียนรู้ด้วย Game Base Learning เรื่อง ยาปฏิชีวนะต่อความรู้และความพึงพอใจ” เป็นผลงานจากกลุ่มของ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ น้ำเพชร  ยอดมูล นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 4 และคณะ โดยมี นาวาอากาศตรีหญิง กรรณิกา  วิชัยเนตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ส่งผลงานนวัตกรรมของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผลของการเรียนรู้ด้วย Game Base Learning เรื่อง ยาปฏิชีวนะต่อความรู้และความพึงพอใจ 2. Memory Elderly Song และ 3. เพลงประกอบแอนิเมชันความรู้ เรื่อง กลไกการคลอด