- ภาควิชาความรู้พื้นฐาน

ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน

- ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

- ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

- ภาควิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

- ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช