-ภาควิชาความรู้พื้นฐาน

-ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

-ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

-ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก

-ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน

-ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

-ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่