KM DAY วพอ.พอ. เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๑ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้วยกระบวนการการจัดการความรู้"

โดยมี ๕ ชุมชนนักปฏิบัติ ดังนี้

๑. หมวดธุรการ : การเสนอความต้องการด้านพัสดุ

๒. ฝ่ายบริการการศึกษา : การประมวลผลการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. แผนกปกครอง : การกู้ยืม กยศ./กรอ. (อย่างมีประสิทธิภาพ)

๔. กองการศึกษา : ผลิตผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

๕. กองการศึกษา : การใช้แบบจำลองการสอนโดยสอดแทรกการพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบื้องต้น ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นการให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบ (การประมวลและกลั่นกรองความรู้)

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม