อาคารสถานที่

 

1DVI7887

อาคารเรียน 3 ชั้น

 

 

1DVI7897

อาคารสำนักงาน 4 ชั้น

 

IMG 1632

ห้องอาหาร

 

 

สกอ.60 ๑๗๑๐๑๕ 0004

ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

 

 

Anatomy 417

ห้อง Anatomy