ค่าใช้จ่ายของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (ทุนกองทัพอากาศ)

 

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 29,300 บาท โดยมีการแบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้
 
ชำระงวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชำระในวันสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 19,100 บาท
1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท
2.ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 500 บาท
3.ค่าใช้จ่ายประกันอุบัติเหตุ 300 บาท
4.ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม 5,000 บาท
5.ค่าประกอบเลี้ยงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา 1,500 บาท
6.ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
7.ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
8.ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
9.ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
10.ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
11.ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท
12.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4,500 บาท
 
ชำระงวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ชำระภายในวันจันทร์ที่ 4 ม.ค.64 จำนวนทั้งสิ้น 5,800 บาท
1.ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
2.ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
3.ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
4.ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
5.ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
6.ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 500 บาท
7.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1,500 บาท
 
ชำระงวดที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 ชำระภายในวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย.64 จำนวนทั้งสิ้น 4,400 บาท
1.ค่าบำรุงห้องสมุด 400 บาท
2.ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 300 บาท
3.ค่าบำรุงสารสนเทศ 400 บาท
4.ค่าบำรุงกีฬา 200 บาท
5.ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 600 บาท
6.ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท
7.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 500 บาท
 
 
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ (ทุนส่วนตัว)
 
ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนส่วนตัว ชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 103,300 บาท มีการแบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้
 
ชำระงวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ชำระในวันทำสัญญา จำนวนทั้งสิ้น 50,260 บาท       
1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท
2.ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 500 บาท
3.ค่าประกันอุบัติเหตุ 300 บาท
4.ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม 13,000 บาท
5.ค่าประกอบเลี้ยงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา 1,500 บาท
6.ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
7.ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
8.ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
9.ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
10.ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
11.ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 3,000 บาท
12.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4,500 บาท
13.ค่าลงทะเบียน ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 20 หน่วยกิต 4,800 บาท
- ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 200 บาท จำนวน 16 หน่วยกิต
- ภาคทดลอง หน่วยกิตละ 400 บาท จำนวน  4 หน่วยกิต
14.ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ภาคเรียนที่ 1  18,360 บาท
 
ชำระงวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ชำระภายในวันจันทร์ที่ 4 ม.ค.64 จำนวนทั้งสิ้น 38,920 บาท     
1.ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม 10,000 บาท
2.ค่าบำรุงห้องสมุด 800 บาท
3.ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 600 บาท
4.ค่าบำรุงสารสนเทศ 800 บาท
5.ค่าบำรุงกีฬา 400 บาท
6.ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 1,200 บาท
7.ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 500 บาท
8.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1,500 บาท
9.ค่าลงทะเบียน ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 19 หน่วยกิต 5,000 บาท
- ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 200 บาท จำนวน 13 หน่วยกิต
- ภาคทดลอง หน่วยกิตละ 400 บาท  จำนวน  6 หน่วยกิต
10.ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ภาคเรียนที่ 2  18,120 บาท
 
ชำระงวดที่ 3 ภาคเรียน 3 ชำระภายในวันศุกร์ที่ 4 มิ.ย.64 จำนวนทั้งสิ้น 14,120 บาท
1.ค่าบำรุงห้องสมุด 400 บาท
2.ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 300 บาท
3.ค่าบำรุงสารสนเทศ 400 บาท
4.ค่าบำรุงกีฬา 200 บาท
5.ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย 600 บาท
6.ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท
7.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 500 บาท
8.ค่าลงทะเบียน ปีที่1 ภาคเรียนที่ 3 จำนวน 6 หน่วยกิต 2,400 บาท
- ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 200 บาท จำนวน 5 หน่วยกิต
- ภาคทดลอง หน่วยกิตละ 400 บาท จำนวน 1 หน่วยกิต
9.ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ภาคเรียนที่ 3  7,320 บาท
 
ค่าใช้จ่ายในชั้นปีที่ 2-4
1.ชั้นปีที่ 2 ทุนกองทัพอากาศ 17,000 บาท ทุนส่วนตัว 70,000 บาท
2.ชั้นปีที่ 3 ทุนกองทัพอากาศ 17,000 บาท ทุนส่วนตัว 70,000 บาท
3.ชั้นปีที่ 4 ทุนกองทัพอากาศ 16,000 บาท ทุนส่วนตัว 60,000 บาท
 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศจะแจ้งให้ทราบภายหลัง