ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนกองทัพอากาศ

 

 • ชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 29,500 บาท   โดยมีการ แบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้

 

 • ชำระงวดที่ 1          ภาคเรียนที่ 1  ชำระในวันสัญญา จำนวนทั้งสิ้น              19,300     บาท
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                                                                   500     บาท
 • ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร                                                            500     บาท
 • ค่าใช้จ่ายการทำสัญญา และประกันอุบัติเหตุ                                                   500     บาท
 • ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม                                                                       5,000     บาท
 • ค่าประกอบเลี้ยงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา                                   1,500      บาท
 • ค่าบำรุงห้องสมุด                                                                                         800      บาท
 • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ                                                                                  600     บาท
 • ค่าบำรุงสารสนเทศ                                                                                       800     บาท
 • ค่าบำรุงกีฬา                                                                                                400     บาท
 • ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย                                              1,200     บาท
 • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน                                                                       3,000    บาท
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และกิจกรรมเสริมหลักสูตร        4,500    บาท

 

 • ชำระงวดที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ชำระภายในวันที่  3 ม.ค. 62           จำนวนทั้งสิ้น 5,800      บาท
 • ค่าบำรุงห้องสมุด                                                                                          800      บาท
 • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ                                                                                  600      บาท
 • ค่าบำรุงสารสนเทศ                                                                                       800      บาท
 • ค่าบำรุงกีฬา                                                                                                400       บาท 
 • ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย                                              1,200       บาท
 • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน                                                                          500      บาท
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร       1,500      บาท
 • ชำระงวดที่ 3 ภาคเรียนที่ 3 ชำระภายในวันจันทร์ที่   3 มิ.ย.62 จำนวนทั้งสิ้น     4,400      บาท
 • ค่าบำรุงห้องสมุด                                                                                           400      บาท
 • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ                                                                                   300      บาท
 • ค่าบำรุงสารสนเทศ                                                                                        400      บาท
 • ค่าบำรุงกีฬา                                                                                                 200       บาท
 • ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย                                                  600       บาท
 • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน                                                                        2,000      บาท
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร          500       บาท

 

 • ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนส่วนตัว       ชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น                        103,500      บาท
 • มีการแบ่งจ่าย 3 งวด ดังนี้
 • ชำระงวดที่ 1    ภาคเรียนที่ 1     ชำระในวันทำสัญญา จำนวนทั้งสิ้น                50,460      บาท
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                                                                      500      บาท
 • ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร                                                               500      บาท
 • ค่าใช้จ่ายการทำสัญญา และประกันอุบัติเหตุ                                                      500      บาท
 • ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม                                                                         13,000     บาท
 • ค่าประกอบเลี้ยงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการศึกษา                                       1,500     บาท
 • ค่าบำรุงห้องสมุด                                                                                             800     บาท
 • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ                                                                                     600     บาท
 • ค่าบำรุงสารสนเทศ                                                                                          800     บาท
 • ค่าบำรุงกีฬา                                                                                                   400      บาท
 • ค่าบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักอาศัย                                                 1,200      บาท
 • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน                                                                         3,000      บาท
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร         4,500      บาท

 

 • ค่าลงทะเบียน ปีที่1 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 20 หน่วยกิต 4,800 บาท

              - ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ 200 บาท จำนวน 16 หน่วยกิต

              - ภาคทดลอง หน่วยกิตละ 400 บาท จ านวน 4 หน่วยกิต

 • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ภาคเรียนที่ 1                                                              18,360      บาท
 • ชำระงวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ชำระภายในวันที่ 3 ม.ค. 62  จำนวนทั้งสิ้น             38,920      บาท 
 • ค่าจัดหาเครื่องแบบเพิ่มเติม                                                                        10,000       บาท
 • ค่าบำรุงห้องสมุด                                                                                            800       บาท
 • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ                                                                                    600       บาท
 • ค่าบำรุงสารสนเทศ                                                                                         800       บาท
 • ค่าบำรุงกีฬา                                                                                                  400        บาท
 • ค่าบำรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในการพักอาศัย                                               1,200        บาท
 • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน                                                                           500        บาท
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร        1,500       บาท
 • ค่าลงทะเบียน ปีที่1 ภาคเรียนที่ 2      จำนวน 19 หน่วยกิต                               5,000       บาท

               - ภาคทฤษฎี หน่วยกิตละ      200  บาท     จำนวน    13  หน่วยกิต

               - ภาคทดลอง หน่วยกิตละ     400  บาท     จำนวน    6    หน่วยกิต

 • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ    ภาคเรียนที่ 2                                                           18,120      บาท
 • ชำระงวดที่ 3   ภาคเรียน 3 ชำระภายในวันที่ 3 มิ.ย.62           จำนวนทั้งสิ้น      14,120     บาท
 • ค่าบำรุงห้องสมุด 400 บาท
 • ค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ 300 บาท
 • ค่าบำรุงสารสนเทศ 400 บาท
 • ค่าบำรุงกีฬา 200 บาท
 • ค่าบำรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในการพักอาศัย 600 บาท
 • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในการฝึกศึกษานอกสถานที่และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 500 บาท

 

 • ค่าลงทะเบียน ปีที่1 ภาคเรียนที่ 3        จำนวน 6 หน่วยกิต      2,400 บาท

                 - ภาคทฤษฎี     หน่วยกิตละ    200   บาท    จำนวน    5   หน่วยกิต

                 - ภาคทดลอง    หน่วยกิตละ    400   บาท    จำนวน    1   หน่วยกิต

 • ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ     ภาคเรียนที่                                                             37,320     บาท

 

ค่าใช้จ่ายในชั้นปีที่ 2 - 4

 • ชั้นปีที่ 2    ทุนกองทัพอากาศ    17,000    บาท     ทุนส่วนตัว    70,000    บาท
 • ชั้นปีที่ 3    ทุนกองทัพอากาศ    17,000    บาท     ทุนส่วนตัว    70,000    บาท
 • ชั้นปีที่ 4    ทุนกองทัพอากาศ    16,000    บาท     ทุนส่วนตัว    60,000    บาท

*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศจะแจ้ง ให้ ทราบภายหลัง