ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีจำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

 

ชื่อผลงาน ผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์ /
การประชุมวิชาการ
เผยแพร่เมื่อ
๑.  ผลของการให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์อย่างมีแบบแผน ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๓ น.อ.หญิง เจียงคำ  กังวล
วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๘ 
ฉบับที่ ๑
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙
ม.ค.๕๙
๒.  การศึกษาภาวะสมองเสื่อม ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรคสมองเสื่อม และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
น.ท.หญิง วัลลภา  อันดารา
น.ต.หญิง อุบลรัตน์  สิงหเสนี
ร.อ.หญิง ปัทมา  วงค์นิธิกุล
วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๘ 
ฉบับที่ ๑
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙
      ม.ค.๕๙   
๓.  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษและคะแนนการสอบความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

น.อ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓
กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๙
ก.ย.๕๙