ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ มีจำนวน ๘ เรื่อง ดังนี้

 

ชื่อผลงาน

ผู้วิจัย

แหล่งตีพิมพ์ /

การประชุมวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ

๑.  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตตลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

น.ท.หญิง นาตยา  พึ่งสว่าง

น.ต.หญิง สิริพร  บุญเจริญพานิช

วารสารแพทย์นาวี ปีที่ ๔๔ 
ฉบับที่ ๒
พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐

ส.ค.๖๐

๒.  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

น.อ.หญิง บังอร  ฤทธิ์อุดม

วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ ๑๘ 
ฉบับที่ ๒         
พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐

ส.ค.๖๐

๓.  การใช้เทคนิคการสนทนาเพื่อการบำบัดและไม่ใช่การบำบัดระหว่างนักเรียนพยาบาลกับผู้ป่วยจิตเวช

น.ท.หญิง วัลลภา  อันดารา

น.อ.หญิง ดลฤดี  โรจน์วิริยะ

วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่  ๑๘  ฉบับที่  ๒
พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐

ส.ค.๖๐

๔.  คุณลักษณะทางทหารของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

น.ท.หญิง นิตยา  สุขแสน

วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ ๑๘ 
ฉบับที่ ๒
พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐

ส.ค.๖๐

๕.  คุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกองทัพอากาศและครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

น.อ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์

น.ต.หญิง สิริพร  บุญเจริญพานิช

วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่  ๑๘  ฉบับที่ ๓
กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

ธ.ค.๖๐

๖.  การศึกษาความสุขของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

น.ท.หญิง เกษร  เกษมสุข

น.ต.หญิง กรรณิกา  วิชัยเนตร

วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่  ๑๘  ฉบับที่ ๓
กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

ธ.ค.๖๐

น.ท.หญิง ชญาพัฒน์  ทองปากน้ำ

วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่  ๑๘  
ฉบับที่ ๓
กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐

ธ.ค.๖๐

๘.  ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน คะแนนการสอบวัดความถนัดทั่วไป และคะแนนการสอบวัดความถนัดวิชาชีพต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

น.ท.หญิง นิตยา  สุขแสน

น.อ.หญิง บังอร  ฤทธิ์อุดม

ประชุมวิชาการ เรื่อง “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries” 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เม.ย.๖๐