ผลงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มีจำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้
 
 
ชื่อผลงาน ผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์ /การประชุมวิชาการ เผยแพร่เมื่อ
๑.  การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ความเครียด การปรับตัว การรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและการกลับสู่สภาวะปกติของนักเรียนพยาบาลเหล่าทัพสาธารณรัฐเกาหลี และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ (A comparative Study of Perceived Stress, Adaptation, Self-esteem, and Resilience of the Armed Forces Nursing Academy Cadets, Republic of Korea and the Royal Thai Air Force Nursing College, Student Nurses, Thailand.)
น.อ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์  วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๗
ม.ค.๕๗
๒.  ผลการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของเกษตรกร  ที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในชุมชนบ้านไผ่ลูกนก หมู่ ๖ ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (The Effect of Proactive Health Service on Health Outcome of Agriculturists Who Used Pesticides in Ban Pailooknok Community, Moo 6, Tambon Suantaeng, Muang District, Suphanburi Province. น.ท.หญิง รวิภา  บุญชูช่วย  วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๗
ม.ค.๕๗
๓.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักเรียนพยาบลทหารอากศชั้นปีที่ ๓ ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒

น.ท.หญิง เจียงคำ  กังวล

น.ต.หญิง นิตยา  สุขแสน

วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๗
ม.ค.๕๗
๔.  ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติต่ออาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ น.ต.หญิง มัณฑินา  จ่าภา   วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  
กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ก.ค.๕๗
๕.  ความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี  (A Study of Relatives Anxiety of Air Force Personnel Stationed at Air Task Force 9; Bortong, Pattani) น.อ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒
กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
ก.ค.๕๗