ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ มีจำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้
 
 
ชื่อผลงาน ผู้วิจัย แหล่งตีพิมพ์ /
การประชุมวิชาการ
เผยแพร่เมื่อ
๑.  ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศและนักเรียนพยาบาลเหล่าทัพ: โครงการแลกเปลี่ยนของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศและโรงเรียนพยาบาลเหล่าทัพสาธารณรัฐเกาหลี (Air Force Student Nurses and Cadets Cross-Cultural Experiences: The Exchange Program of Royal Thai Air Force Nursing College and Korea Armed Forces Nursing Academy, 2014) น.อ.หญิง วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์ วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
มกราคม  - มิถุนายน ๒๕๕๘
ม.ค.๕๘
๒.  นวัตกรรมหุ่นฝึกทักษะการดูดเสมหะ ( “RTAFNC Suction Model”(Innovative SUCTION training “RTAFNC Suction Model” ) น.ท.หญิง รวิภา  บุญชูช่วย วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘
ม.ค.๕๘    
๓.  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของบุคลากรกองทัพอากาศเพศชาย

น.ต.หญิง อุบลรัตน์  สิงหเสนี

น.ท.หญิง รวิภา  บุญชูช่วย

วารสารพยาบาลปีที่ ๖๔
มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๘ 
ม.ค.๕๘
๔.  ผลของการสอนแบบโครงงานในวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ต่อเจตคติวิชาชีพการพยาบาล นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ (The Effect of project base Learning in General Education for Human Development Subject on Attitude Toward the Nursing Profession of First Year Air Force Student Nurses, Royal Thai Air Force Nursing College, Directorate of Medical Services) น.ท.หญิง เกษร  เกษมสุข วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘
ม.ค.๕๘
๕.  ผลของกิจกรรมบำบัดต่อความเครียดของสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง (The Effect of Activity Therapy on Stress in Women Abused)

น.ต.หญิง วัลลภา  อันดารา

น.ต.หญิง อุบลรัตน์  สิงหเสนี

ร.อ.หญิง ปภสร  โรจน์ขจรนภาลัย

ร.อ.หญิง ปัทมา วงค์นิธิกุล 

วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๘
ม.ค.๕๘
๖.  ความพร้อมของพยาบาลสี่เหล่าทัพกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน น.อ.หญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ วารสารพยาบาลตำรวจปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒  
กรกฎาคม - ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
ก.ค.๕๘