พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 และพิธีมอบหมวก นพอ.รุ่นที่ 63
 
 
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิภา  บุญชูช่วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้แทนนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นำพานดอกไม้ ธูปเทียน กราบบูชาพระคุณครู จากนั้น ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมรับขวัญสวีแด 64 และพิธีมอบหมวก นพอ.รุ่นที่ 63 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564