กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
 
 
 
 
 
 
นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บังอร  ฤทธิ์อุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กล่าวต้อนรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง ในกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
- แนะนำสถาบันและผู้บริหาร
- แนะนำค่าใช้จ่ายของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1
- แนะนำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
- แนะนำชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
- แนะนำการปกครองบังคับบัญชา การติดต่อประสานกับสถาบัน
- และแนะนำระบบอาจารย์ที่ปรึกษา